Szülői értekezletek az óvodába felvett gyermekek szülei részére!

Szülői értekezletek

Az óvodába felvett gyermekek névsora

Felvett gyermekek névsora

Óvodai beiratkozás!

Minden, amit tudni kell a XX. kerületi óvodákról, az óvodai beiratkozásról, jelentkezésről, óvodaválasztásról egy helyen hozzáférhető az alább letölthető Kipp-kopp Kopogok tájékoztató kiadványban.
Kipp-kopp Kopogok

Ismerj meg Bennünket!

„Óvodakóstolgató”
2016. április 26-tól április 28-ig (kedd-szerda-csütörtök)
Ha szeretnéd tudni, hogy milyen egy Nyitnikék óvodás napja, gyere el hozzánk, látogass meg Bennünket.
Nyitott kapukkal vár összes tagóvodánk 9.00 órától 11.00 óráig!
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda
1203 Kossuth Lajos u.3.
Telefon/fax: 284-5755

Kedvezményes étkeztetés – NORMATÍV KEDVEZMÉNY

A Gyvt. 151.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)
a,
a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
aa, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab, tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek (testvér is!)
ac, olyan családban él, amelyben három, vagy több gyermeket nevelnek
ad, olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át. (89.400,-Ft/fő)

Kedves Szülők!
Amennyiben a normatív kedvezmény valamilyen formáját igénybe kívánják venni, az alábbi érvényes igazolásokra van szükség.
Határozat – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről
MÁK igazolás három, vagy több gyermek nevelése esetén
Tartós beteg érvényes igazolás
Szülői nyilatkozat
a jövedelemről – az önkormányzat által kiadott formanyomtatványon!

A formanyomtatványt itt letölthető!

Üdvözöljük honlapunkon!

Óvodánk szakmai munkáját a gyermekszeretet, a tisztelet, a megbecsülés és a különbözőségek elfogadása jellemzi. Pedagógiai programunk a környezeti nevelésre épül. Célunk, hogy gyermekeink minél több tapasztalatot szerezzenek az őket körülvevő világról, kialakuljon természet-szeretetük. Arra törekszünk, hogy óvodánk minden dolgozója környezettudatos magatartásával pozitív mintát nyújtson gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt.

Mindennapjainkban helyet kap a “Zöld Óvoda” szellemisége: a természet megismerését szolgáló séták, kirándulások, a zöld jeles napokhoz kapcsolódó akciók szervezése, az épített és természeti környezet megismerése és védelme, a környezettudatos életvitel megalapozása (takarékosság, természetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás). Óvodapedagógusaink alkalmazott módszerei között jelen van a projekt, a szenzitív játékok, a felfedezés, megfigyelés, vizsgálódás, kísérletezés, az élménypedagógia, az erdei óvoda sajátos formája.

Óvodai programunk alappillérei:
–         a környezet megismertetésére való nevelés, az ökológiai szemlélet alapjainak lerakása
–         a gyerekek egészséges életmódra való felkészítése
–         a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált fejlesztése
–         a szülőkkel való szoros együttműködés

Lehetőségeinkhez mérten tagóvodáink épületét, udvarát oly módon alakítottuk, alakítjuk ki, hogy azok a környezeti és esztétikai nevelés mellett szolgálják a gyermekek biztonságát, kényelmét, biztosítsák egészségük megőrzését, lehetővé tegyék mozgás-, ill. játékigényük kielégítését. Udvaraink szülői segítséggel, folyamatos munka árán „zöld szigetek” a betonrengetegben, ahol gyermekeink az évszaknak megfelelően természeti megfigyeléseket, kísérleteket végezhetnek. A csoportszobák esztétikusak, jól felszereltek.

Tagóvodáinkban az azonos életkorú csoportok mellett vegyes életkorú csoportok is megtalálhatók. Kialakításukat elsősorban a jelentkező gyermekek száma és életkora befolyásolja.

A különböző érdeklődéskörnek megfelelő szaktudással bíró kollégáink a csoportok sajátos arculatát kialakítva elősegítik óvodásaink egyéni fejlesztését, felzárkóztatását és tehetséggondozását. Az óvodapedagógusok munkáját gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, logopédusok, pszichológusok és nem utolsó sorban szakképzett dajkák segítik. A sajátos nevelés igényű gyermekeink fejlesztésében utazó gyógypedagógus is részt vesz.